Instruments to Choose Priorities of the Spatial Development of the Region in the Context of Smart Specialization

Keywords: Region, macroregion, spatial development, smart specialization, assessment tools, spatial potential, geo-economic integration, technological profile, management matrix.

Abstract

The article is devoted to studying the processes of spatial development and geo-economic integration of the subjects of the Central Black Earth macroregion in Russia. The authors have developed and tested the methodology for analyzing the spatial potential and assessing the geo-integration of territories. It has been determined that all areas of the Central Black Earth macroregion have high spatial potential. However, a high level of geo-economic integration is characteristic only for the Lipetsk Region. The list of critical breakthrough technologies has been made, and the technological profile of the Central Black Earth macroregion has been formed. A management matrix for selecting priorities and scenarios for the spatial development of the region in the context of smart specialization has been worked out. According to the results of the study, the strategy of international technological specialization in the area of basic technologies of power electrical engineering, nano-, bio-, information and cognitive technologies is promising for the Lipetsk Region. The Belgorod, Voronezh, Kursk and Tambov Regions should choose a strategy of local technological specialization based on the interregional interaction in priority technological sectors.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Elena A. Stryabkova, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Julia V. Lyshchikova, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Irina V. Chistnikova, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Anastasia S. Glotova, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Mikhail A. Kochergin, Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

Belgorod National Research University, Belgorod, Russia

References

Artobolevsky S.S., Baburin V.L., Baklanov P.Ya., Kasimov N.S., Kolosov V.A., Kotlyakov V.M., Lurie D.I., Tishkov A.A. (2009). Strategii prostranstvennogo razvitiya v Rossiyskoy Federatsii: geograficheskiye resursy i ogranicheniya [Spatial development strategies in the Russian Federation: geographical resources and limitations]. Bulletin of the Russian Academy of Sciences. Geographical series, 3, 8–17.

Boschma, R. A. (2014). Constructing Regional Advantage and Smart Specialisation: Comparison of Two European Policy Concepts. Italian Journal of Regional Science, 13 (1), 51–68.

Bukhvald, E.M., Valentik, O.N. (2016) The priorities of national security and strategizing the spatial development of the Russian economy. Economics: Yesterday, Today and Tomorrow, 3, 122 – 137.

Coffano, M., Foray, D. (2014). The Centrality of Entrepreneurial Discovery in Building and Implementing a Smart Specialisation Strategy. Italian Journal of Regional Science, 13(1), 33–50.

Dubrovskaya Yu.V., Kudryavtseva M.R. (2017). Regionalnyy benchmarking kak osnova strategii “umnoy spetsializatsii” [Regional benchmarking as the basis of the smart specialization strategy. Cities and Local Communities, 2, 351 – 358.

European Parliament. (2012). Guide on research and innovation strategies for smart specialization. Retrieved 08.01.2019 from https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/presenta/smart_specialisation/smart_ris3_2012.pdf

European Parliament. (2013). Regulation of the European parliament and of the council of 17 December 2013 no 1303/2013. Retrieved 08.01.2019 from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/regulation-eu-no-13032013-european-parliament-and-council

Filimonenko I.V., Vasilieva Z.V. (2017). Smart-technology based model of managing the development of the regions: Smart Specialisation. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences, 12 (10), 1856 – 1868.

Foray, D., David, P., Hall, B. (2009). Smart Specialization: The Concept. Knowledge Economists Policy Brief, 9. http://ec.europa.eu/research/era/publication_en.cfm

Granberg, A.G., Mikheeva, N.N., Ershov, Y.S., Kuleshov, V.V., Seliverstov, V.E., Suslov, V.I., Suspitsyn, S.A., Minakir, P.A. (2011).The impact of the global crisis on the strategy of spatial socio-economic development of the Russian Federation. Regional Research of Russia, 1 (1), 2-14.

Karayannis E., Grigorudis E. (2016). Quadruple helix of innovation and “smart specialization”: the production of knowledge and national competitiveness. Forsayt, 10 (1), 31–42.

Kodolova T.A. (2014). Potentsial prostranstvennogo razvitiya: predmet i metod issledovaniya [The potential of spatial development: subject and method of research]. Management of Economic Systems: Online Scientific Journal, 7 (67), 24 – 40.

Kotlyakov, V.M., Treivish, A.I., Glezer, O.B., Shvetsov, A.N. (2013). A new wave in basic research on Russia’s spatial development. Regional Research of Russia, 3 (2), 113-122.

Kutsenko E., Islankina E., Kindras A. (2018). Smart by Oneself? An Analysis of Russian Regional Innovation Strategies within the RIS3 Framework. Foresight and STI Governance, 12 (1), 25–45.

Kuznetsov S.V., Mezhevich N.M., Lachininsky S.S. (2015). Prostranstvennye vozmozhnosti i ogranicheniya modernizatsii rossiyskoy ekonomiki: primer Severo-Zapadnogo makroregiona [Spatial capabilities and limitations of modernization of the Russian economy: an example of the Northwest macroregion]. Economy of Region, 3 (43), 25 – 38.

Lachininskii S.S., Semenova I.V., Lachininskii A.S. (2016). The geoeconomic factor in shaping the spatial pattern of St. Petersburg’s coastal area. Regional Research of Russia, 6 (4), 323-331.

Lachininsky S.S. (2012). Evolyutsiya ekonomicheskogo prostranstva Rossii v nachale XXI veka: geoekonomicheskiy podkhod. Sotsialno-ekonomicheskaya geografiya [The evolution of the economic space of Russia at the beginning of the 21st century: a geo-economic approach. Socio-economic geography]. Bulletin of the Association of Russian Geographers-Social Scientists, 1, 258 – 268.

Lachininsky S.S. (2016). Prostranstvennye aspekty modernizatsii v SZFO: vneshniye i vnutrenniye faktory razvitiya [Spatial aspects of modernization in the NWFD: external and internal development factors]. The Economy of the North-West: Problems and Development Prospects, 2–3 (51–52), 20 – 30.

Mayburov I.A. (2003). Prostranstvennaya organizatsiya proizvodstvennogo i nauchno-obrazovatelnogo potentsialov Rossii [The spatial organization of production and scientific and educational potentials of Russia]. Bulletin of UrFU. Series: Economics and Management, 9, 66 – 74.

McCann, P. (2015). The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Smart Specialization. Cheltenham: Edward Elgar.

McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2013). Transforming European Regional Policy: Smart Specialisation and a Results-Driven Agenda. Oxford Review of Economic Policy, 29 (2), 405–31.

McCann, P., Ortega-Argilés, R. (2014). Smart Specialisation in European Regions: Issues of Strategy, Institutions and Implementation. European Journal of Innovation Management, 17 (4), 409–27.

Minakir P.A., Demyanenko A.N. (2010). Prostranstvennaya ekonomika: evolyutsiya podkhodov i metodologiya [Spatial economics: evolution of approaches and methodology]. Spatial Economics, 2, 6–32.

OECD. (2013). Innovation Driven-Growth in Regions: The Role of Smart Specialisation. Organisation for Economic Growth and Development, December. Retrieved 08.01.2019 from http://www.oecd.org/sti/inno/smartspecialisation.htm

Parshutina I.G., Polozhentseva Yu.S., Klevtsova M.G. (2017). Analiz mezhdunarodnykh indeksov differentsiatsii prostranstvennogo potentsiala regiona [Analysis of international indices of differentiation of the spatial potential of the region]. Bulletin of OrelSUET, 4 (42), 92 – 100.

Repichev A.I., Tugacheva L.V., Vorobeva A.V., Avdeeva D.A. (2018). Vozmozhnosti razrabotki regionalnyh innovatsionnyh strategiy na printsipakh “umnoy spetsializatsii” [Opportunities for developing regional innovation strategies based on the principles of smart specialization. Management Issues, 2 (32), 37 – 45.
Smart specialization: Building on Europe’s strengths. HORIZON 2020. The EU Framework Programme for Research and Innovation. https://ec.europa.eu/ programmes/horizon2020/ en/news/smart-specialisation-building-europes-strengths

Vasileva Z.A., Filimonenko I.V., Karpycheva O.V., Rusina A.N. (2017). A method for constructing scenarios of technological development of a regional economy. SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social sciences and Arts, 1-5, 3-10.

Zemtsov S.P., Baburin V.L. (2016). Otsenka potentsiala ekonomiko-geograficheskogo polozheniya regionov Rossii [Assessment of the potential of the economic and geographical position of the Russian regions]. Economy of Region, 12, (1), 117 – 138.

Zemtsov S.P., Barinova V.A. (2016). Smena paradigmy regionalnoy innovatsionnoy politiki v Rossii: ot vyravnivaniya k “umnoy spetsializatsii” [The change of paradigm of the regional innovation policy in Russia: from alignment to smart specialization. Economic Issues, 10, 65 – 81.
Published
2019-11-21
How to Cite
Stryabkova, E., Lyshchikova, J., Chistnikova, I., Glotova, A., & Kochergin, M. (2019). Instruments to Choose Priorities of the Spatial Development of the Region in the Context of Smart Specialization. Amazonia Investiga, 8(24), 91-101. Retrieved from https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/955
Section
Articles