1.
LytvynenkoА, ZavіalovaO, Kalashnyk M, Varadi N, Enska O. Semiotics of advertisment. Amazonia Investiga [Internet]. 30Aug.2022 [cited 27Sep.2023];11(54):367-73. Available from: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/2069