1.
Levchenko N, ВozhkoY, Hontarenko I, Baibekova L, Chetveryk V. Professor Leonid Ushkalov’s Skovorodiana. amazonia [Internet]. 31Aug.2021 [cited 27Oct.2021];10(43):105-11. Available from: https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1686