Cherkashyna, T., M. Bieliavska, H. Satanovska, D. Pesotska, and Z. Kushchenk. “Originality of Chronotope Palette of Amelie Nothomb Works”. Amazonia Investiga, Vol. 12, no. 63, Apr. 2023, pp. 21-30, doi:10.34069/AI/2023.63.03.2.