Ryndiuk, V., O. Gaydulin, O. Kuzmenko, V. Chorna, and I. Sharkova. “Legal Institute of Lobbying: The Problem of Legislative Regulation in Ukraine”. Amazonia Investiga, Vol. 11, no. 53, July 2022, pp. 186-93, doi:10.34069/AI/2022.53.05.18.