Navrotska, V., O. Bronevytska, G. Yaremko, R. Maksymovych, and V. Matolych. “The Criminal Responsibility for Defamation of Knowingly Innocent”. Amazonia Investiga, Vol. 10, no. 44, Sept. 2021, pp. 241-5, doi:10.34069/AI/2021.44.08.23.