[1]
T. Cherkashyna, M. Bieliavska, H. Satanovska, D. Pesotska, and Z. Kushchenk, “Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works”, Amazonia Investiga, vol. 12, no. 63, pp. 21-30, Apr. 2023.