[1]
I. Leshchyna, Y. Asieieva, O. Vasylieva, I. Strelnikova, and N. Kovalska, “Adjustment disorders in international students studying in English during a pandemic”, amazonia, vol. 10, no. 48, pp. 200-208, Dec. 2021.