[1]
I. Goloborodko, I. Kostikova, ВozhkoY., K. Holoborodko, and O. Malenko, “Bob Dylan’s Art Concern: Semantic Acoustics of Poetic Texture”, amazonia, vol. 10, no. 46, pp. 128-137, Nov. 2021.