[1]
V. Navrotska, O. Bronevytska, G. Yaremko, R. Maksymovych, and V. Matolych, “The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent”, amazonia, vol. 10, no. 44, pp. 241-251, Sep. 2021.