[1]
V. Boiarov, M. Larkin, K. Legkykh, O. Melkovskyi, and M. Hromova, “Ways of prevention of funding for youth informal groups of extremist orientation”, Amazonia Investiga, vol. 8, no. 24, pp. 479-483, Nov. 2019.