Cherkashyna, T., Bieliavska, M., Satanovska, H., Pesotska, D. and Kushchenk, Z. (2023) “Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works”, Amazonia Investiga, 12(63), pp. 21-30. doi: 10.34069/AI/2023.63.03.2.