Ryndiuk, V., Gaydulin, O., Kuzmenko, O., Chorna, V. and Sharkova, I. (2022) “Legal institute of lobbying: the problem of legislative regulation in Ukraine”, Amazonia Investiga, 11(53), pp. 186-193. doi: 10.34069/AI/2022.53.05.18.