Navrotska, V., Bronevytska, O., Yaremko, G., Maksymovych, R. and Matolych, V. (2021) “The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent”, Amazonia Investiga, 10(44), pp. 241-251. doi: 10.34069/AI/2021.44.08.23.