TurovetsYurіі, Iryna Pokhylenko, Halyna Rossikhina, Ilgar Huseynov, and Olena Bulhakova. 2022. “Digitalization of the Administrative Services in Various Fields of Activity”. Amazonia Investiga 11 (60), 90-101. https://doi.org/10.34069/AI/2022.60.12.9.