Leshchyna, I.V., Yu.O. Asieieva, O.V. Vasylieva, I.M. Strelnikova, and KovalskaN.А. 2021. “Adjustment Disorders in International Students Studying in English During a Pandemic”. Amazonia Investiga 10 (48), 200-208. https://doi.org/10.34069/AI/2021.48.12.21.