Novikov, Sergey V., and Gennady V. Tikhonov. 2021. “Development of Small Innovative Business in the Russian Economy”. Amazonia Investiga 10 (44), 84-91. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.8.