Boiarov, Viktor, Mikhail Larkin, Kyrylo Legkykh, Oleksandr Melkovskyi, and Maryna Hromova. 2019. “Ways of Prevention of Funding for Youth Informal Groups of Extremist Orientation”. Amazonia Investiga 8 (24), 479-83. https://amazoniainvestiga.info/index.php/amazonia/article/view/1007.