MODESTOV, K.; KOVAN, Y.; KOVALEV, K.; LARIONOV, A.; EGOSHKINA, L. Problem of cryogenic cooling of semiconductor switches for power convertors. Amazonia Investiga, v. 8, n. 24, p. 363-372, 21 nov. 2019.