NAIDON, Y.; NAUMIUK, S.; RYBYNSKYI, Y.; KRAVCHENKO, O.; BURIAK, N. Destructive information influence and its implementation. Amazonia Investiga, v. 11, n. 58, p. 65-73, 30 nov. 2022.