RYNDIUK, V.; GAYDULIN, O.; KUZMENKO, O.; CHORNA, V.; SHARKOVA, I. Legal institute of lobbying: the problem of legislative regulation in Ukraine. Amazonia Investiga, v. 11, n. 53, p. 186-193, 4 jul. 2022.