KOSTYTSKIY, M.; KUSHAKOVA-KOSTYTSKA, N.; BROVKO, N.; TERESHCHUK, M.; ARHAT, Y. The issue of developing legal consciousness of the population in contemporary Ukrainian community (example of rural inhabitants). Amazonia Investiga, v. 11, n. 52, p. 142-147, 29 maio 2022.