GOLOBORODKO, I.; KOSTIKOVA, I.; ВozhkoY.; HOLOBORODKO, K.; MALENKO, O. Bob Dylan’s Art Concern: Semantic Acoustics of Poetic Texture. Amazonia Investiga, v. 10, n. 46, p. 128-137, 25 nov. 2021.