ZHURA, S.; MARKIN, V. Ways of improving tariff regulation efficiency. Amazonia Investiga, v. 10, n. 45, p. 148-157, 29 out. 2021.