PRYIMACHENKO, O.; BABII, A.; SHNAREVYCH, O.; PAVLENKO, O.; RAKHLIS, V. Emotional intelligence Vs normative behavior of juvenile male convicts. Amazonia Investiga, v. 10, n. 45, p. 131-140, 29 out. 2021.