NAVROTSKA, V.; BRONEVYTSKA, O.; YAREMKO, G.; MAKSYMOVYCH, R.; MATOLYCH, V. The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent. Amazonia Investiga, v. 10, n. 44, p. 241-251, 29 set. 2021.