TCHINARYAN, E.; NEZNAMOVA, A.; KULESHOV, G.; LENKOVSKAYA, R.; ZHESTEROV, P. Types of somatic rights and their legal regulation. Amazonia Investiga, v. 9, n. 29, p. 116-123, 18 maio 2020.