MYKHAILOV, O.; HRYB, A.; RIABOSHAPCHENKO, A. Involuntary termination of private property rights under the civil legislation of Ukraine. Amazonia Investiga, v. 9, n. 27, p. 62-71, 21 mar. 2020.