BOIAROV, V.; LARKIN, M.; LEGKYKH, K.; MELKOVSKYI, O.; HROMOVA, M. Ways of prevention of funding for youth informal groups of extremist orientation. Amazonia Investiga, v. 8, n. 24, p. 479-483, 21 nov. 2019.