BRYANTSEVA, M.; VITTENBEK, V.; YADROV, K.; PASTUKHOVA, D.; IVANOVA, G. Study on The Motivation and Needs of Students For E-Learning at A University. Amazonia Investiga, v. 8, n. 24, p. 431-440, 21 nov. 2019.