Cherkashyna, T., Bieliavska, M., Satanovska, H., Pesotska, D., & Kushchenk, Z. (2023). Originality of chronotope palette of Amelie Nothomb works. Amazonia Investiga, 12(63), 21-30. https://doi.org/10.34069/AI/2023.63.03.2