LytvynenkoА., ZavіalovaO., Kalashnyk, M., Varadi, N., & Enska, O. (2022). Semiotics of advertisment. Amazonia Investiga, 11(54), 367-373. https://doi.org/10.34069/AI/2022.54.06.35