Nazarova, H., Kashchena, N., Nesterenko, I., Kovalevska, N., & Kashperska, A. (2022). Theoretical and methodological aspects of improving the functioning of the accounting system. Amazonia Investiga, 11(54), 243-255. https://doi.org/10.34069/AI/2022.54.06.23