Leshchyna, I., Asieieva, Y., Vasylieva, O., Strelnikova, I., & Kovalska, N. (2021). Adjustment disorders in international students studying in English during a pandemic. Amazonia Investiga, 10(48), 200-208. https://doi.org/10.34069/AI/2021.48.12.21