Navrotska, V., Bronevytska, O., Yaremko, G., Maksymovych, R., & Matolych, V. (2021). The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent. Amazonia Investiga, 10(44), 241-251. https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.23