Tchinaryan, E., Neznamova, A., Kuleshov, G., Lenkovskaya, R., & Zhesterov, P. (2020). Types of somatic rights and their legal regulation. Amazonia Investiga, 9(29), 116-123. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.14