(1)
Cherkashyna, T.; Bieliavska, M.; Satanovska, H.; Pesotska, D.; Kushchenk, Z. Originality of Chronotope Palette of Amelie Nothomb Works. Amazonia Investiga 2023, 12, 21-30.