(1)
Nazarova, H.; Kashchena, N.; Nesterenko, I.; Kovalevska, N.; Kashperska, A. Theoretical and Methodological Aspects of Improving the Functioning of the Accounting System. Amazonia Investiga 2022, 11, 243-255.