(1)
Ryndiuk, V.; Gaydulin, O.; Kuzmenko, O.; Chorna, V.; Sharkova, I. Legal Institute of Lobbying: The Problem of Legislative Regulation in Ukraine. amazonia 2022, 11, 186-193.