(1)
Nahornyi, V.; Tiurina, A.; Ruban, O.; Khletytska, T.; Litvinov, V. Corporate Social Responsibility in Modern Transnational Corporations. AmazInv 2022, 11, 111-121.