(1)
Leshchyna, I.; Asieieva, Y.; Vasylieva, O.; Strelnikova, I.; Kovalska, N. Adjustment Disorders in International Students Studying in English During a Pandemic. amazonia 2021, 10, 200-208.