(1)
Goloborodko, I.; Kostikova, I.; ВozhkoY.; Holoborodko, K.; Malenko, O. Bob Dylan’s Art Concern: Semantic Acoustics of Poetic Texture. amazonia 2021, 10, 128-137.