(1)
Pryimachenko, O.; Babii, A.; Shnarevych, O.; Pavlenko, O.; Rakhlis, V. Emotional Intelligence Vs Normative Behavior of Juvenile Male Convicts. Amazonia Investiga 2021, 10, 131-140.