(1)
Navrotska, V.; Bronevytska, O.; Yaremko, G.; Maksymovych, R.; Matolych, V. The Criminal Responsibility for Defamation of Knowingly Innocent. amazonia 2021, 10, 241-251.