(1)
Levchenko, N.; ВozhkoY.; Hontarenko, I.; Baibekova, L.; Chetveryk, V. Professor Leonid Ushkalov’s Skovorodiana. amazonia 2021, 10, 105-111.