(1)
Tchinaryan, E.; Neznamova, A.; Kuleshov, G.; Lenkovskaya, R.; Zhesterov, P. Types of Somatic Rights and Their Legal Regulation. amazonia 2020, 9, 116-123.