(1)
Boiarov, V.; Larkin, M.; Legkykh, K.; Melkovskyi, O.; Hromova, M. Ways of Prevention of Funding for Youth Informal Groups of Extremist Orientation. Amazonia Investiga 2019, 8, 479-483.