[1]
Navrotska, V., Bronevytska, O., Yaremko, G., Maksymovych, R. and Matolych, V. 2021. The criminal responsibility for defamation of knowingly innocent. Amazonia Investiga. 10, 44 (Sep. 2021), 241-251. DOI:https://doi.org/10.34069/AI/2021.44.08.23.