[1]
Boiarov, V., Larkin, M., Legkykh, K., Melkovskyi, O. and Hromova, M. 2019. Ways of prevention of funding for youth informal groups of extremist orientation. Amazonia Investiga. 8, 24 (Nov. 2019), 479-483.